વહેંચો

ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

7 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા વિષે ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન)
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવાની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઇ-શાસન
ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામસોસાયટી દ્વારા હાથ ધરાયેલ કાર્યવાહી
ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામસોસાયટી દ્વારા હાથ ધરાયેલ કાર્યવાહી વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઇ-ગ્રામ
ઇ-ગ્રામ વિશ્‍વગ્રામ યોજના
ઇ-ગ્રામ વિશ્‍વગ્રામ યોજના વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ / યોજનાઓ
પોથી -ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
પોથી -ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી-ICT
વિકલાંગતા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
પ્રમાણપત્રના અસરકારક વિતરણ માટે કચેરીની કામગીરીને પુનઃઆયોજિત કરવાની જરૂરિયાત
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
Back to top