હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિ અને યોજનાઓ

અલગ અલગ નીતિ અને યોજનાઓ

ઉદારીકરણ
ઉદારીકરણ નો લાભ વિકાસલક્ષી મુદ્દા અને અન્ય બાબતોનો સમાવેશ થયેલ છે
ડૉ. પી. જી. સોલંકીએ વકીલોને નાણાંકીય સહાય યોજના
ડૉ. પી. જી. સોલંકી એમ.એસ. / એમ.ડી.ડૉકટરોને સર્જિકલ નર્સિંગહોમ / દવાખાનું શરૂ કરવા નાણાકીય સહાય
ડૉ. પી. જી. સોલંકી એમ.એસ. / એમ.ડી.ડૉકટરોને સર્જિકલ નર્સિંગહોમ / દવાખાનું શરૂ કરવા નાણાકીય સહાય
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના વિશેની માહિતી
કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજનાઓ
સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજનાઓની માહિતી પત્રિકા જોવા મળે છે
રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમ અને યોજના
રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમ અને યોજના
માર્ગદર્શિકા-મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના
માર્ગદર્શિકા -મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના
શહેરી શેરી વિક્રેતા પર રાષ્ટ્રીય નીતિ
શહેરી શેરી વિક્રેતા પર રાષ્ટ્રીય નીતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સ્વર્ણજયંતિ શહેરી રોજગાર યોજના
સ્વણૅજયંતિ શહેરી રોજગાર યોજના (એસ.જે.એસ.આર.વાય.)
રાજીવ આવાસ યોજના
રાજીવ આવાસ યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top