હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / સમાજ સુરક્ષા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સમાજ સુરક્ષા

અલગ અલગ સમાજ સુરક્ષા

લક્ષ્યસ્થાન ગુજરાત
આ વિભાગમાં રોકાણો, ટેક્સટાઇલ પુનરુધ્ધાર આઇસીટી વગેરે માહિતી આવરી લીધી છે
ખોરાકનો અધિકાર
ખોરાકનો અધિકાર વિષે જાણકારી
મકાન
આવાસ યોજના માટે માહિતી
રોજગાર
રોજગાર ને લગતી માહિતી
પેન્શન, કૌટુંબિક અને માતૃત્વ લાભો
પેન્શન, કૌટુંબિક અને માતૃત્વ લાભો વિષે માહિતી
ગ્રામ સ્વરાજ સંઘ
આ વિભાગમાં ગ્રામ રાષ્ટ્ર સંઘ સંસ્થા વિશેની માહિતી મુકવામાં આવી છે
ઈન્દીરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ સહાય યોજના (વયવંદના યોજના)
રાષ્ટ્રિય કુટુંબ સહાય (સંકટમોચન યોજના)
આ વિભાગમાં રાષ્ટ્રિય કુટુંબ સહાય માહિતી આપેલ છે
નિરાધાર વૃધ્ધોને રાજ્ય સરકારની આર્થિક સહાય યોજના
કેદી સહાય યોજના
કેદી સહાય યોજના વિષેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top