હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી

આ વિભાગમાં સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી માહિતી છે

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
આ વિભાગમાં માહિતી મેળવવાનો અધિકાર વિશેની માહિતી છે
રાજ્યનું વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નું બજેટ
આ વિભાગમાં બજેટ આપવામાં આવ્યું છે
માનવ અધિકાર
આ વિભાગ માં માનવ અધિકાર વિષે ની માહિતી આપવામાં આવે છે.
ભારતમાં ગરીબી અને બેરોજગારીની સ્થિતિ
ભારતમાં ગરીબી, બેરોજગારી અને વિકાસ વચ્ચેનો આંતરસંબંધ :
ટેક્નોલોજી અને સમાજજીવન
આ વિભાગમાં ટેક્નોલોજી અને સમાજજીવન વિશેની માહિતી આપેલ છે
કરવેરા માર્ગદર્શક
કરવેરા માર્ગદર્શક-કોને કરમાફી મળે?
સ્વ સહાય જૂથો
અહીં સ્વ સહાય જૂથો વિશેની માહિતી આપેલ છે
ઉદય ગાથા ઉત્થાન
ઉદય ગાથા ઉત્થાન વિશેની માહિતી
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિકેન્દ્રિકરણ - કર્તા, સત્તા અને ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી
વિકેન્દ્રિકરણ - કર્તા, સત્તા અને ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top