હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / ચર્ચા મંચ / પ્રધાન મંત્રી ગામ સડક યોજના
વહેંચો

પ્રધાન મંત્રી ગામ સડક યોજના

પ્રધાન મંત્રી ગામ સડક યોજના વિશેની માહિતી વિષે ચર્ચા કરી શકાય : પટેલ એસ.સી (ગામ.નસીરપુર નવસારી બમણા તા મોરવા હડફેટે જી.પંચમહાલ ગુજરાત)

આ મંચ પર 1 ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

ચર્ચાનાં મુદ્દાઓ ના દ્વારા ચર્ચા રિપ્લાય્સ સૌથી નવો રિપ્લાય
Rod by મનસુખ ડાંગોદરા No replies yet મનસુખ ડાંગોદરા May 06. 2017
નેવીગેશન
Back to top