વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
શિષ્ટમાન્ય પુસ્તકોના પ્રકાશન અર્થે લેખકોને આર્થિક સહાય આપવાની યોજના
શિષ્ટમાન્ય પુસ્તકોના પ્રકાશન અર્થે લેખકોને આર્થિક સહાય આપવાની યોજના
નવોદિત લેખકોને લલિત સાહિત્યની પ્રથમ કૃતિના પ્રકાશન માટે આર્થિક સહાયની યોજના
નવોદિત લેખકોને લલિત સાહિત્યની પ્રથમ કૃતિના પ્રકાશન માટે આર્થિક સહાયની યોજના વિશેની માહિતી
અનુવાદના પ્રકાશન અર્થે સહાય આપવાની યોજના
અનુવાદના પ્રકાશન અર્થે સહાય આપવાની યોજના વિશેની માહિતી
ઉત્તમ મોલિક બાલસાહિત્યના નિર્માણ માટેની યોજનાનું આવેદનપત્ર
ઉત્તમ મોલિક બાલસાહિત્યના નિમણ અને પ્રકાશનના પ્રોત્સાહન માટેની યોજનાનું આવેદનપત્ર મોકલવા બાબત.
નેવીગેશન
Back to top