હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / મહિલા સશકિતકરણ / મહિલાઓને લગતી સમસ્યા અને નિરાકરણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મહિલાઓને લગતી સમસ્યા અને નિરાકરણ

મહિલાઓને લગતી સમસ્યા અને નિરાકરણ

મહિલાઓને લગતી સમસ્યા
મહિલાઓને લગતી સમસ્યા
ઘરેલુ હિંસા અને તેમાં થતી સજાઓ
ઘરેલુ હિંસા અને તેમાં થતી સજાઓ
વૈકલ્પિક તકરાર નિવારણ વ્યવસ્થા
વૈકલ્પિક તકરાર નિવારણ વ્યવસ્થા
૪૯૮(ક) ટ્રાયલ તબક્કાવાર
૪૯૮(ક) ટ્રાયલ તબક્કાવાર
ગર્ભપાત પર કાયદો
ગર્ભપાત પર કાયદો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સ્ત્રીને રક્ષણ આપતો '૪૯૮(ક)'નો કાયદો
સ્ત્રીને રક્ષણ આપતો '૪૯૮(ક)'નો કાયદો
ગર્ભવતી મહિલા–બળાત્કાર અને કાયદાની જોગવાઈઓ
ગર્ભવતી મહિલા – બળાત્કાર અને કાયદાની જોગવાઈઓ
મહિલા અને દહેજને કારણે થતું મૃત્યુ
મહિલા અને દહેજને કારણે થતું મૃત્યુ
કસ્ટોડીયલ બળાત્કાર અને ૨૦૧૩માં આવેલ ફોજદારી કાયદામાં સુધારા
કસ્ટોડીયલ બળાત્કાર અને ૨૦૧૩માં આવેલ ફોજદારી કાયદામાં સુધારા
જાતીય ગુના વિરૂદ્ધ બાળકો અને મહિલાઓની સુરક્ષા
જાતીય ગુના વિરૂદ્ધ બાળકો અને મહિલાઓની સુરક્ષા
નેવીગેશન
Back to top