વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સફળ વાર્તા

આ વિભાગમાં અલગ અલગ સફળ વાર્તા આપવામાં આવી છે

કડીયાળી-સામુહિક જમીનની માંગણી
આ સફળ વાર્તામાં કડીયાળી ગામની છે
સ્ત્રી જમીન માલિકી
સ્ત્રી જમીન માલિકી કુંભારીયા ગામ વિષે ની સફળ વાર્તા છે
ચાંચ મહિલાઓની સામૂહિક જમીન માંગણી ગાથા
ચાંચ મહિલાઓની સામૂહિક જમીન માંગણી ગાથા આપેલ છે
કરેડા ગામમાં સ્ત્રી અને જમીન માલિકી
કરેડા ગામમાં સ્ત્રી અને જમીન માલિકી સફળ ગાથા
ખેરા ગામમાં સ્ત્રીઓની સામૂહિક જમીન માંગણી
સાફલ્ય ગાથા ખેરા ગામ
સંયુક્ત જમીનની માંગણી
બહેનોની સામૂહિક જમીન માંગણી વિષે ની માહિતી
વાલીબહેનની જમીન હક માટેની લડત
ઉત્થાનની સફર વાર્તા
લાડુબહેનનો વારસાઇ હક
ઉત્થાનની સફર વાર્તા
ઇલાબહેને કરી જમીન માલિકીના અધિકાર પ્રાપ્તિની પહેલ
આખરે ઇલાબહેન તેમની જમીન માલિકીનો હક મેળવીને જ જંપ્યાં
શીયાળબેટ ગામની કેસસ્ટડી
શીયાળબેટ ગામની કેસસ્ટડી
નેવીગેશન
Back to top