હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ Review in Process

નીતિ અને યોજનાઓ

અલગ અલગ નીતિ અને યોજનાઓ

ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓ
ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સરકારી યોજનાઓ
સરકારી યોજનાઓ
મીશન મંગલમ
મીશન મંગલમ વિશેની માહિતી આપેલ છે
ઈન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રક્‍ચર પ્રોજેક્‍ટ
ઈન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રક્‍ચર પ્રોજેક્‍ટ ને લગતી માહિતી
સ્વચ્છ ભારત અભિયાન
સ્વચ્છ ભારત અભિયાન વિષે અલગ અલગ પોલીસી અને અન્ય માહિતી આપેલ છે
આર્થિક ઉત્કર્ષ
આર્થિક ઉત્કર્ષ માટેની અલગ અલગ યોજના
મુસ્લિમ પર્સનલ લો
મુસ્લિમ પર્સનલ લો
નવી ઔદ્યોગિક નીતિ – ૨૦૧૫
ગુજરાત સરકારે નવી ઔદ્યોગિક નીતિ – ૨૦૧૫ જાહેર કરી
નવી સામાજીક સુરક્ષા યોજનાઓ
નાણા વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ સામાજીક સુરક્ષા યોજનાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે
યોજનાની માહિતી
યોજનાની માહિતી માટે ની પુસ્તિકા
નેવીગેશન
Back to top