વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

દવાઓ

અલગ અલગ દવાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી દવાઓ [NSAIDS]
એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી દવાઓ [NSAIDS] વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સ્ટીરોઇડ
સ્ટીરોઇડ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મીથોટ્રેકઝેટ
મીથોટ્રેકઝેટ વિશેની માહિતી
લેફ્લુનોમાઇડ
લેફ્લુનોમાઇડ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સલ્ફાસેલેઝીન
સલ્ફાસેલેઝીન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ક્લોરોક્વીન / હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વીન
ક્લોરોક્વીન / હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વીન વિશેની માહિતી
એઝાથાયોપ્રીન
એઝાથાયોપ્રીન વિશેની માહિટી
સાયક્લોસ્પોરીન
સાયક્લોસ્પોરીન વિશેની માહિતી
એલોપ્યુરીનોલ / ફેબ્યુક્સોસ્ટેટ
એલોપ્યુરીનોલ / ફેબ્યુક્સોસ્ટેટ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માયકોફીનોલેટ
માયકોફીનોલેટ વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top