હોમ પેજ / આરોગ્ય / યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ

રાષ્ટ્રીય સ્તરની યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

મમતા ડોળી (પાલખી)
કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના
કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના વિષે માહિતી આપેલ છે
જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ
આ વિભાગમાં જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપેલ છે
મમતા સખી
મમતા સખી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મમતાઘર
આ વિભાગમાં મમતા ઘર વિષે ની માહિતી આપવામાં આવી છે
મિશન બલમ્ સુખમ્
આ વિભાગમાં મિશન બલમ્ સુખમ્ (ગુજરાત સ્ટેાટ ન્યુબટ્રીશન મિશન) વિશેની માહિતી આપેલ છે
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ
આ વિભાગમાં શાળા આરોગ્ય – રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના
આ વિભાગમાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના વિષે ની માહિતી આપવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રી ય વાહકજન્યા રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને જંતુનાશક દવા યુકત મચ્છ રદાની પૂરી પાડવી.
નેવીગેશન
Back to top