હોમ પેજ / આરોગ્ય / ચર્ચા મંચ / બિહેવિયર મેનેજમેન્ટ
વહેંચો

બિહેવિયર મેનેજમેન્ટ

શું બાળકોને કરાતી સજા એક જાતનું બિહેવિયર મેનેજમેન્ટ છે?

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top