હોમ પેજ / ઊર્જા / નીતિ સમર્થન / નવીનીકરણ યોગ્ય ઉર્જા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નવીનીકરણ યોગ્ય ઉર્જા

રાષ્ટ્રીય બાયોમાસ રાંધવાના ચૂલાની પહેલ
રાષ્ટ્રીય બાયોમાસ રાંધવાના ચૂલાની પહેલ (NBCI) વિશેની માહિતી
સોલાર ફાનસ કાર્યક્રમ
સોલાર ફાનસ કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી
અક્ષય ઉર્જા દુકાનો
અક્ષય ઉર્જા દુકાનો વિષે ની માહિતી
રાષ્ટ્રીય બાયોફ્યુલ નીતિ
રાષ્ટ્રીય બાયોફ્યુલ નીતિ વિશેની જાણકારી
વિદ્યુત કાયદો યોગ્ય ઉર્જા સંબંધિત જોગવાઈઓ
વિદ્યુત કાયદો 2003માંની નવીનકરણ યોગ્ય ઉર્જા સંબંધિત જોગવાઈઓ
કેન્દ્રીય નાણાકીય સહાય
વિવિધ નવીનકરણ યોગ્ય ઉર્જા યોજનાઓ/કાર્યક્રમો હેઠળ પૂરી પાડવામાં આવતી કેન્દ્રીય નાણાકીય સહાય (CFA)
રાષ્ટ્રીય બાયોગેસ અને ખાતર સંચાલન કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય બાયોગેસ અને ખાતર સંચાલન કાર્યક્રમ
સૌર શક્તિ
સૌર ઊર્જા ઉત્પાદન કરનારું ગુજરાત રાજ્ય દેશભરમાં અગ્રેસર
નેવીગેશન
Back to top