હોમ પેજ / ઊર્જા / નીતિ સમર્થન / ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ

ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ વિષે માહિતી

ગામની વીજ પુરવઠો ધરાવતી ઓળખ
વીજ પુરવઠો ધરાવતું ગામ ક્યારે કહી શકાય
રાષ્ટ્રીય વિદ્યુત નીતિ
રાષ્ટ્રીય વિદ્યુત નીતિ વિષે માહિતી
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ નીતિઓ
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ નીતિઓ વિષે માહિતી
દૂરના ગામોના વિદ્યુતીકરણનો કાર્યક્રમ
દૂરના ગામોના વિદ્યુતીકરણનો કાર્યક્રમ વિષે માહિતી
રાજીવ ગાંધી ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ યોજના
રાજીવ ગાંધી ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ યોજના વિષે માહિતી
ગ્રામીણ ઉર્જા સલામતી માટેના કસોટીરૂપ પ્રકલ્પો
ગ્રામીણ ઉર્જા સલામતી માટેના કસોટીરૂપ પ્રકલ્પો વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top