હોમ પેજ / ઊર્જા / નીતિ સમર્થન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિ સમર્થન

નીતિ સમર્થન જેમાં નવીનીકરણ ,પર્યાવરણ અને ઉર્જા વિશેની માહિતી આપેલ છે

નવીનીકરણ યોગ્ય ઉર્જા
ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ
ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ વિષે માહિતી
ઉર્જા સંવર્ધન
ઉર્જા સંવર્ધન વિષે માહિતી
અન્ય
અન્ય માહિતી
ભારતમાં નવીનીકરણીય ઊર્જા વિકાસ માટેની નીતિઓ
નવા અને નવીનકરણ યોગ્ય ઉર્જા
નીતિઓ (MNRE)
સોલર એનર્જી અને પવન ઊર્જા ની નીતિઓ વિશ માહિતી
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે।
ઉજાલા કાર્યક્રમ
ઉજાલા કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપી છે
Back to top