વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિજ્ઞાન પ્રદર્શન

આ વિભાગમાં વિજ્ઞાન પ્રદર્શન વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે

એન. સી. ઇ. આર. ટી., નવી દિલ્હી વર્ષ 1971 થી દર વર્ષે રાષ્ટ્રિય વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરે છે. તે વર્ષ 1988 થી બાળકો માટે ‘જવાહર નહેરુ વિજ્ઞાન પ્રદર્શન તરીકે ઓળખાય છે. એન. સી. ઇ. આર. ટી દ્વારા પરિચિત વિષયો પર રાજ્યમાં દરેક સ્તરે દર વર્ષે વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

વિજ્ઞાન પ્રદર્શનો શા માટે?

  • સમર્થ બાળકોને તેમની વૈજ્ઞાનિક સમર્થતાનો વિકાસ કરવા.
  • બાળ વૈજ્ઞાનિક પેદા કરવાને પ્રોત્સાહન આપવું.
  • તેમને માનવ પ્રગતિમા વિજ્ઞાનની અને તકનીકી ભૂમિકા સમજવામાં મદદ કરવી.
  • વિજ્ઞાનનો ફેલાવો કરવો.
  • આપણા દેશની સામાજિક અને આર્થિક પ્રગતિમાં વિજ્ઞાનના ફાળા અંગે લોકોને પરિચિત કરવા.
  • વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ વિકસાવવો અને બાળકોમાં વિજ્ઞાન માટેનો રસ પેદા કરવો.
  • સમર્થ બાળકોને વિજ્ઞાન અને તકનીકી જ્ઞાન કેવી રીતે વિકાસમાં વપરાય છે તે વિષે વિચારતા કરવા.
  • પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને પી. ટી. સી વિભાગને આવરી લઇને રાજ્ય સ્તરના વિજ્ઞાન પ્રદર્શનના તમામ રજૂઆત નમૂનાઓ સાથેની નમૂનારૂપ વિવરણાત્મક પુસ્તિકા તૈયાર કરવી.

વિવિધ કક્ષાએ યોજાયેલાં વિજ્ઞાન પ્રદર્શનો

એન. સી. ઇ. આર. ટી. દ્વારા દરેક વર્ષે આ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવે છે .

કક્ષા

સંખ્યા

સી. આર. સી.

4268

બ્લોક – બી. આર. સી.

225

નગરપાલિકા

6

એસ. વી. એસ.

157

જીલ્લો

52

ઝોન

1

રાજ્ય

1

પ્રગતિનું વિહંગાવલોકન

વર્ષ

પ્રદર્શનની સંખ્યા

ભાગ લીધેલ શાળાઓની સંખ્યા

પ્રદર્શનની સંખ્યા

ભાગ લીધેલ બાળકોની સંખ્યા

ભાગ લીધેલ શિક્ષકોની સંખ્યા

મુલાકાતીઓની સંખ્યા
(
બાળકો, શિક્ષકો, સમુદાયના સભ્યો)

રાષ્ટ્રિય કક્ષાએ પસંદગી પામેલ નમૂનાઓ

૨૦૦૦-૦૧

૩૧

૧૮૦૦

૨૧૭૦

૪૩૪૦

૨૧૭૦

૧૫૫૦૦૦

૦૫

૨૦૦૧-૦૨

૩૨૭

૧૯૩૧૫

૨૨૮૯૦

૪૫૭૮૦

૨૨૮૯૦

૧૩૩૫૦૦૦

૦૭

૨૦૦૨-૦૩

૩૭૩૨

૩૫૪૪૮

૫૨૯૫૦

૧૦૫૯૦૦

૫૨૬૩૦

૨૨૩૭૬૧૩

૧૦

૨૦૦૩-૦૪

૩૫૭૦

૪૨૩૩૫

૬૫૩૫૭

૧૦૯૪૦૦

૬૫૨૨૪

૨૬૪૫૦૬

૦૮

૨૦૦૪-૦૫

૩૬૨૬

૪૫૭૯૦

૬૭૧૭૨

૧૩૪૩૪૪

૬૭૧૭૧

૪૩૩૭૦૦૮

૦૬

૨૦૦૫-૦૬

૩૬૬૮

૪૬૫૦૮

૬૮૪૪૩

૧૪૨૯૯૨

૭૧૩૮૭

૬૫૯૫૬૬૬

૦૬

૨૦૦૬-૦૭

૩૭૭૧

૪૭૫૭૩

૬૨૬૭૧

૧૨૫૩૬૪

૬૨૬૮૩

૨૮૨૫૮૯૧

૦૪

૨૦૦૭-૦૮

૩૭૮૦

૫૩૪૨૮

૭૭૨૧૦

૧૫૪૭૪૮

૭૭૨૦૮

૩૬૭૩૮૯૧

૦૬

૨૦૦૮-૦૯

૩૭૮૨

૫૨૧૬૯

૬૮૧૨૭

૧૩૬૨૫૪

૬૮૧૨૭

૩૬૯૧૭૦૭

૦૬

૨૦૦૯-૧૦

૩૭૭૬

૫૬૬૪૦

૭૧૪૬૧

૧૪૨૮૮૨

૭૧૪૬૧

૩૬૧૬૧૯૫

૦૬

૨૦૧૦-૧૧

૩૭૮૦

૫૫૭૦૭

૭૨૭૨૫

૧૪૫૪૫૦

૭૨૭૨૫

૨૯૫૦૪૭૭

૦૬

૨૦૧૧-૧૨

૩૭૭૭

૫૬૬૭૬

૭૪૭૦૬

૧૪૯૪૪૧

૭૪૭૦૬

૩૧૦૭૨૧૧

પ્રક્રિયા હેઠળ

વિજ્ઞાન – ગણિત પ્રદર્શનના આયોજનની રીત

ગુજરાત રાજ્યમાં વિજ્ઞાન –ગણિત પ્રદર્શનો પ્રાથમિક સ્તરના બાળકો માટે સી. આર. સી., બી. આર. સી., નગરપાલિકા અને માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની શાળાઓ માટે એસ. વી. એસ. જીલ્લા અને ઝોન જેવાં વિવિધ સ્તરે યોજવામાં આવે છે. અંતિમ ચરણમાં જુદા જુદા જીલ્લાઓમાંથી ઉત્તમ પ્રદર્શનોને રાજ્ય સ્તરના પ્રદર્શનમાં યોજવામાં આવે છે.

આ પ્રકારના પ્રદર્શનોનું આયોજન સ્થાનિક, જીલ્લા સ્તરે હકારાત્મક પ્રતિભાવ ઘડે છે અને અધિકૃત તેમ જ સમુદાયના પ્રતિનિધિઓ જીલ્લા સ્તરના પ્રદર્શનમાં હાજરી આપે છે.

સ્ત્રોત: ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ ગાંધીનગર

3.20408163265
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top