હોમ પેજ / શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શિક્ષકનો ખૂણો

શિક્ષકનો ખૂણો વિભાગમાં સાચું મૂલ્ય, ટેકનોલોજી બ્લૂમ ભણતર વગેરે માહિતી સાંકળી લીધી છે

હકારાત્મક વલણ
હકારાત્મક વલણ વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top