વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શિક્ષણનો અધિકાર

શિક્ષણનો અધિકાર વિષે

મૂળભુત માનવ અધિકાર તરીકે શિક્ષણ
મૂળભુત માનવ અધિકાર તરીકે શિક્ષણ જેમાં સર્વ શિક્ષા , ધ્યેય વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
શિક્ષણના અધિકાર અધિનિયમ
શિક્ષણના અધિકાર અધિનિયમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મફત અને ફરજિયાત બાળ શિક્ષણ અધિનિયમ- ૨૦૦૯
મફત અને ફરજિયાત બાળ શિક્ષણ અધિનિયમ- ૨૦૦૯ વિશેની માહિત આપવમાં આવી છે
શિક્ષણના અધિકાર અધિનિયમ માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
શિક્ષણના અધિકાર અધિનિયમ માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
નેવીગેશન
Back to top