વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

બાળ મજૂરી

બાળ મજૂરી અંગેની માહિતી આપવા માં આવી છે

બાળમજૂરી વિરુદ્ધના રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને નીતિઓ
બાળ મજૂરી વિશે
બાળમજુરી અંગે પુછાતા સામાન્ય પ્રશ્નો
બાળ મજુરી અંગે પુછાતા સામાન્ય પ્રશ્નો ની યાદી
બાળ મજૂરી સામે લડતા રિસોર્સ (સંસાધન) કેન્દ્રો
બાળ મજૂરી સામે લડતા રિસોર્સ (સંસાધન) કેન્દ્રોને લગતી માહિતી
બાળ-મજુરી વિરોધ દિવસ – 12 જૂન
બાળ-મજુરી વિરોધ દિવસ – 12 જૂન વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top