વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

બાળ અધિકારો

બાળ અધિકારો જેમાં શિક્ષણ, પુસ્તિકા અને કાયદો વગેરે આવરી લેવમાં આવ્યું છે

બાળકોના અધિકારના રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ
બાળકોના અધિકારના રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય પંચ વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે
બાળકોના અધિકાર કલમ
બાળકોના અધિકાર કલમ વિષે માહિતી
બાળ અધિકારો પુસ્તિકા
બાળ અધિકારો પુસ્તિકા
બાળકોના રક્ષણ માટે શિક્ષકો શું કરી શકે છે?
બાળકોના રક્ષણ માટે શિક્ષકો શું કરી શકે છે?
બાળ સંરક્ષણ અને કાયદો
બાળ સંરક્ષણ અને કાયદો
બાળકોની સાર સંભાળ
બાળકોની સાર સંભાળ
બાળ મજૂરી
બાળ મજૂરી અંગેની માહિતી આપવા માં આવી છે
બાળક સાથે દુર્વ્યવહાર
બાળ અધિકારોમાં સુધારો
નેવીગેશન
Back to top