હોમ પેજ / શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ / વિકાસ યોજનાઓ / પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભૌતિક સુવિધાઓ વિકસાવવી
વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભૌતિક સુવિધાઓ વિકસાવવી

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભૌતિક સુવિધાઓ વિકસાવવી

ઠરાવ: રાજ્યની જિલ્‍લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ હસ્‍તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વર્ગ ખંડોના બાંધકામ માટે સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષમાં નીચે મુજબ જોગવાઇ સૂચવવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિગત

ઓરડાની સંખ્‍યા

ઓરડા દીઠ કિંમત રૂપિયામાં

જોગવાઇ રૂપિયા લાખમાં

બિન આદિવાસી વિસ્‍તાર માટે

૧૦૦

રૂ. ૨,૨૫,૦૦૦/-

રૂ. ૨૨૫.૦૦

આદિવાસી વિસ્‍તાર માટે

૫૦

રૂ. ૨,૨૫,૦૦૦/-

રૂ. ૩૩૭.૫૦

કુલ..............

૧૫૦

રૂ. ૨,૨૫,૦૦૦/-

રૂ. ૩૩૭.૫૦ (અંકે રૂપિયા ત્રણ કરોડ સાડત્રીસ લાખ પચાસ હજાર પુરા)

 

આ જોગવાઇ ને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવાની બાબત સરકારની વિચારણા હેઠળ હતી, પુખ્‍ત વિચારણાને અંતે નીચે જણાવેલ શરતોને આધીન રહી સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ની કુલ રૂ. ૩,૩૭,૫૦,૦૦૦/- ની (અંકે રૂપિયા ત્રણ કરોડ સાડત્રીસ લાખ પચાસ હજાર પુરા) ની નવી બાબતને આથી વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવે છે.

 • સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષની બજેટ જોગવાઇને આધિન રહીને નાણા વિભાગ દ્વારા વખતોવખત ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્‍ટની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવાનો રહેશે
 • બાંધકામની યોજના માટે નકશા અને અંદાજોને સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી મેળવવાની રહેશે.
 • આ અંગેનું ખર્ચ સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત નક્કી કરવામાં આવેલ જોગવાઇઓ અને લાગુ પડતા ધારાધોરણો ને આધિન નિયત પદ્ધતિથી કરવાનું રહેશે.
 • પ્રસ્‍તુત કામ માટે પ્રવર્તમાન નિયમોને આધિન ચાલુ તથા અગામી નાણાકીય વર્ષમાં પર્યાપ્‍ત બજેટ જોગવાઇ કરાવી લેવાની રહેશે.
 • આ મંજુરી અન્‍વયે જો કોઇ પણ વસ્‍તુની ખરીદી કરવાની હોય તો તે સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણો અને નિયમોનુસાર કરવાની રહેશે.
 • આ યોજના અંગેનું ખર્ચ તા. ૧-૪-૦૮ થી શરૂ કરવાનું રહેશે.
 • આ કામો એસ. એસ. એ. મારફતે કરાવવાના રહેશે. કામો અંગેની માહિતી સરકારશ્રી જ્યારે માંગે ત્‍યારે નિયામકશ્રી પ્રાથમિક શિક્ષણે પૂરી પાડવાની રહેશે.
 • આ અંગેનો ખર્ચ બિન આદિજાતી માટે બજેટ સદર ૪૨૦૧-૦૧-ઇડીએન-૨-૨૦૧-૦૧ હેઠળ મંજુર રહેલ ગ્રાન્‍ટમાંથી મેળવવાનો રહેશે.
 • આદિવાસી વિસ્‍તાર માટે માંગણી નં. ૯૬-૪૨૦૨-૦૧-૭૯૬-૧૯-હેઠળ મંજુર રહેલ ગ્રાન્‍ટમાંથી મેળવવાનો રહેશે.
 • આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ ઉપર નાણા વિભાગની તા. ૧૦-૩-૦૮ ની નોંધણી મળેલ સંમતિ અન્‍વયે રવાના કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય પલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

સ્ત્રોત: ડી. જી. ચૌધરી, સેકશન અધિકારી ,શિક્ષણ વિભાગ

3.0
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top