હોમ પેજ / શિક્ષણ / યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ

અલગ અલગ યોજનાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

સમુદાય ગતિશીલતા
સમુદાય ગતિશીલતાની માહિતી
સ્ત્રી બાળનું કલ્યાણ
બાળાકીઓનું કલ્યાણ
માધ્યમિક શિક્ષણ માટે બાળાઓને પ્રોત્સાહનો
માધ્યમિક શિક્ષણ માટે બાળાઓને પ્રોત્સાહનો ની માહિતી
શાળામાંની માહિતી અને સંચાર તકનીકો
શાળામાંની માહિતી અને સંચાર તકનીકો (ICT @ શાળાઓ)
બ્લોક સ્તર પર 6000 આદર્શ શાળાઓની સ્થાપના
બ્લોક સ્તર પર આદર્શ શાળાઓની
સર્વ શિક્ષા અભિયાન
આ વિભાગમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાન વિશેની માહિતી આપેલ છે
અન્ય માહિતી
અન્ય માહિતી
નેવીગેશન
Back to top