વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિઓ

નીતિઓ વિષે માહિતી અને પોલીસી વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

ભારતમાંની શૈક્ષણિક નીતિ
શિક્ષણ માટેનો અધિકાર કાયદો
વારંવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો
સંબંધિત સ્ત્રોત
સંબંધિત સ્ત્રોત
બાળકના ઉત્થાપન માટેની સંવિધાની જોગવાઈઓ
બાળકના ઉત્થાપન માટેની સંવિધાની જોગવાઈઓ વિશેની માહિતી
શિક્ષણના અધિકારનો અધિનિયમ
રાઇટ ટુ ઍજ્યુકેશન ઍક્ટ (શિક્ષણના અધિકારનો અધિનિયમ), 2009ના અમલીકરણની સ્થિતિઃ સંક્ષિપ્ત અહેવાલ ઉન્નતી દ્વારા પ્રદશિત કરવામાં આવ્યો છે
માહિતી પુસ્તિકા
શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સામાજિક સુરક્ષા માહિતી પુસ્તિકા
પરીપત્ર
આ વિભાગમાં પરિપત્રો વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
આ વિભાગમાં માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ વિશેની માહિતી આપેલ છે
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
Back to top