હોમ પેજ / શિક્ષણ / ડિજિટલ સાક્ષરતા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ડિજિટલ સાક્ષરતા

ડિજિટલ સાક્ષરતા વિષે અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે

ઓનલાઇન મૂલ્યાંકન (એસેસમેન્ટ)
એસેસમેન્ટ જેમાં પ્રાયોગિક પ્રવૃત્તિઓ, ભૂગોળ,વિજ્ઞાન વિશેની માહિતી છે
આઈટી સાક્ષરતા
આઈટી સાક્ષરતા વિશેની માહિતી
નેટ ન્યૂટ્રાલિટી
નેટ ન્યૂટ્રાલિટી વિષે ની અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે
ફોનપાલ, નેવીગેશન સિસ્ટમ ફોર મરીન માટે એપ
જીટીયુ સ્ટુડન્ટસને આઈટી ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ પ્રોજેક્ટ બદલ એક લાખનું ઇનામ મળ્યું
રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સાક્ષરતા મિશન
" ડિજિટલ સાક્ષરતા વ્યક્તિઓ અને સમુદાયો ક્ષમતાને સમજવા ની માહિતી આપવામ આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top