હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / મહેસૂલ / રેવન્યુ પ્રેક્ટિસને લગતા લેખો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રેવન્યુ પ્રેક્ટિસને લગતા લેખો

રેવન્યુ પ્રેક્ટિસ

જમીનો સંપાદન ગયા બાદ ખેડૂત તરીકે મટી ન જાય તે અંગે કાયદાકીય જોગવાઈઓ
જમીનો સંપાદન ગયા બાદ ખેડૂત તરીકે મટી ન જાય તે અંગે કાયદાકીય જોગવાઈઓ
ક્ષેત્રફળ કરતા વધારાની જમીનોના કબજા હકો નિયમિત કરવા અંગેની જોગવાઈઓ
ક્ષેત્રફળ કરતા વધારાની જમીનોના કબજા હકો નિયમિત કરવા અંગેની જોગવાઈઓ
બિનખેડૂતે કરેલ ખેતીની જમીનના સાટાખતના વિશિષ્ટ પાલનના દાવામાં મનાઈ મળી શકે નહીં
જમીનના સાટાખત
૧૩૦ વર્ષ જૂના બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યૂ કોડનાં સ્થાને નવો એક્ટ આવશે
૧૩૦ વર્ષ જૂના બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યૂ કોડનાં સ્થાને નવો એક્ટ આવશે
બિનખેતીના હેતુ માટે ફાળવેલી સરકારી જમીન વેચાણ/હેતુફેર કરવાની પરવાનગી મળવાની માંગણી અંગે માહિતી.
બિનખેતીના હેતુ માટે ફાળવેલી સરકારી જમીન વેચાણ/હેતુફેર કરવાની પરવાનગી મળવાની માંગણી અંગે માહિતી.
ઔધોગિક અને વાણિજય હેતુ માટે સરકારી પડતર જમીન આપવા બાબત.
ઔધોગિક અને વાણિજય હેતુ માટે સરકારી પડતર જમીન આપવા બાબત.
વસિયતનામું અને સંપત્તિના હક્કની તબદીલી
વસિયતનામું અને સંપત્તિના હક્કની તબદીલી વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top