હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર

ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
પંચાયતો અને સમૂહ વિકાસ કાર્યક્રમો
પંચાયતો અને સમૂહ વિકાસ કાર્યક્રમો
આયોજન બહાર
આયોજન બહાર વિશેની માહિતી આપેલ છે
વિકાસ કમિશનર કચેરીનું વહીવટી માળખું
વિકાસ કમિશનર કચેરીનું વહીવટી માળખું
બોર્ડની કચેરીનુ કામગીરી અંદાજપત્ર સને ૨૦૧૬-૧૭
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, અમદાવાદ બોર્ડની કચેરીનુ કામગીરી અંદાજપત્ર સને ૨૦૧૬-૧૭
પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્દ્રો
પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્દ્રો
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અલગ અલગ બાબતો વિષે માહિતી
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top