હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા

ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા વિષે ની માહિતી આપેલ છે

આધાર કાર્ડ
આ વિભાગ માં આધાર વિષે ની તમામ માહિતી આવી લેવામાં આવી છે
ઓનલાઇન ટ્રાન્સપોર્ટ સેવા
ઓનલાઇન ટ્રાન્સપોર્ટેશનઅલગ અલગ સેવા ઉપલબ્ધ છે
ઓનલાઇન માર્કેટની માહિતી
આ વિભાગમાં માર્કેટની ઓનલાઇન માહિતી આપવામાં આવી છે
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવાની માહિતી આપવામાં આવી છે
ઓનલાઇન શૈક્ષણિક સેવા
આ વિભાગ માં ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ભારતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે મહત્વનું શૈક્ષણિક સામગ્રી / પુસ્તકો, પરીક્ષા પરિણામો, વિદ્યાર્થી લોન્સ વપરાશ વિશે માહિતી પૂરી પાડે છે.
પોસ્ટ અને ટેલિકોમ સેવાઓ
આ વિભાગ અતર્ગત પોસ્ટ અને ટેલિકોમ સેવાઓ આવરી લેવામાં આવી છે
ઓનલાઇન વાણિજ્ય સેવાઓ
આ વિભાગ માં ઓનલાઇન વાણીજ્ય સેવાઓ આવરી લીધેલ છે
ગ્રામ્ય વિકાસ
ગ્રામ્ય વિકાસને લગતી માહિતી આ વિભાગમાં આવરી લેવામાં આવી છે
ઓનલાઈન નિવારણ
આ વિભાગ માં ઓનલાઈન નિવારણની માહિતી આપેલ છે
ઓનલાઈન ભારતની માહિતી
ઓનલાઈન ભારતની માહિતી આ વિભાગ માં આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top