વહેંચો

Satish Patel

Author's external home page…

Latest content created by this user

May 31, 2017 પોથી -ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
May 31, 2017 ગ્રામવિકાસમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) દ્ધારા ક્ષમતા વર્ધન
May 31, 2017 ગ્રામવિકાસમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) દ્ધારા ક્ષમતા વર્ધન
May 30, 2017 માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : સુષુપ્ત લાભો અને ભયસ્થાનો
May 30, 2017 ગ્રામીણ મહિલા–સશકિતકરણ અને માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી(ICT)
May 30, 2017 ગ્રામીણ મહિલા–સશકિતકરણ અને માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી(ICT)
May 30, 2017 માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) : એક આવશ્યક પધ્ધતિ
Mar 08, 2017 ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
Mar 08, 2017 ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
Feb 27, 2017 માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : ભારતના ખેતી વિષયક પ્રોજેકટો
Back to top