વહેંચો

Satish Patel

Author's external home page…

Latest content created by this user

May 31, 2017 પોથી -ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
May 31, 2017 ગ્રામવિકાસમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) દ્ધારા ક્ષમતા વર્ધન
May 30, 2017 માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : સુષુપ્ત લાભો અને ભયસ્થાનો
May 30, 2017 ગ્રામીણ મહિલા–સશકિતકરણ અને માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી(ICT)
May 30, 2017 માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) : એક આવશ્યક પધ્ધતિ
Mar 08, 2017 ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
Feb 27, 2017 માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : ભારતના ખેતી વિષયક પ્રોજેકટો
Feb 27, 2017 ઇ–ગવર્નમેન્ટ/ગવર્નન્સ : માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી અભિગમ
Feb 24, 2017 જાહેર પ્રસારણ સેવા (PSB ) ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્ય
Feb 24, 2017 સંપોષિત વિકાસ પ્રકિ્યામાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
Back to top