હોમ પેજ / ખેતીવાડી / મત્સ્યોદ્યોગ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મત્સ્યોદ્યોગ

મત્સ્યોદ્યોગ ને લગતી માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

મત્સ્યઉદ્યોગ મશીનરી
મીઠા પાણીના મોતી ઉછેર સંસ્કૃતિ , અભ્યાસ , ખર્ચ સાંકળી લેવામાં આવી છે
મત્સ્યોદ્યોગ પર નજર
મત્સ્યોદ્યોગ ની આખા વર્ષની માહિતી જેમાં ઇનોવેટીવ સ્ટેપ્સ,પોલીસી વિષે ની માહિતી આવરી લીધેલ છે
ઇન્ટીગ્રેટેડ ખેતી સિસ્ટમો
માછલી અલગ અલગ ખેતી સિસ્ટમો જેવી કે નર્સરી પોન્ડ મેનેજમેન્ટ,માછલીના બચ્ચાંઓનો ઉછેર ખર્ચ આવરી લીધું છે
માર્કેર્ટિંગ
માર્કેર્ટિંગ
સફળતાઓ
મત્સ્ય પાલનની પ્રશ્નોતરી
આ વિભાગમાં મત્સ્ય પાલનની પ્રશ્નોતરી આપેલ છે
આંકડાકીય માહિતી
આંકડાકીય માહિતી જેમકે વાર્ષિક અહેવાલ આપેલ છે
સરકારી ઠરાવ, પરિપત્ર અને માહિતી અધિકાર
આ વિભાગ માં સરકારી ઠરાવ માહિતી અધિકાર આપવામાં આવેલ છે
રંગબેરંગી (કલર) માછલીઓનો ઉછેર
રંગબેરંગી (કલર) માછલીઓનો ઉછેર
નેવીગેશન
Back to top