હોમ પેજ / ખેતીવાડી / મત્સ્યોદ્યોગ / મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ

દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગની યોજનાઓ
દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગની પગડીયા, ઇલેકટ્રીક સાધનોની ખરીદી જેવી અલગ અલગ યોજના વિષે આવરી લીધું છે
ભાંભરા પાણી જળચરઉછેર
ભાંભરા પાણી મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ વિષે માહિતી છે
આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ
આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
અનુસુચિત જાતિઓને સહાય
અનુસુચિત જાતિઓને સહાય યોજના વિષે માહિતી આપેલ છે
આવાસ યોજના
માછીમા૨ કલ્યાણકારી યોજના અંતર્ગત આવાસ યોજના વિષે માહિતી
સાગર ખેડુ સવાર્ગી વિકાસ યોજના
સાગર ખેડુ સવાર્ગી વિકાસ યોજના વિષે
આદિજાતિ વિસ્તારમાં આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગનો વિકાસ
આદિજાતિ વિસ્તારમાં આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગનો વિકાસ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
અન્ય યોજનાઓ
અન્ય યોજનાઓ વિષે માહિતી
દરિયાઈ ક્ષેત્ર માછીમારોને અપાતી રાહત યોજનાઓની વિગત
દરિયાઈ ક્ષેત્ર માછીમારોને અપાતી રાહત યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ
મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ અને અરજી વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top