હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાણી સંસાધનો

પાણી સંસાધનો વિશેની માહિતી

ટપક પિયત પદ્ધતિની ભલામણો
ટપક પિયત પદ્ધતિનો ખર્ચ ઘટાડવા માટેની તજજ્ઞતાઓ
ટપક પિયત પદ્ધતિનો ખર્ચ ઘટાડવા માટેની તજજ્ઞતાઓ
ફર્ટિગેશન : ટપક પિયત સાથે ખાતર આપવાની પદ્ધતિ
ફર્ટિગેશન : ટપક પિયત સાથે ખાતર આપવાની પદ્ધતિ આપવામાં આવેલ છે
લો – કોસ્ટ ડ્રિપ (ઝીરો એનર્જી) પદ્ધતિ
લો – કોસ્ટ ડ્રિપ (ઝીરો એનર્જી) પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ફુવારા પિયત પદ્ધતિના અસરકારક ઉપયોગ માટેની વિવિધ તરકીબો
ફુવારા પિયત પદ્ધતિના અસરકારક ઉપયોગ માટેની વિવિધ તરકીબો વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ગ્રીનહાઉસ અને શેડ નેટહાઉસમાં સુક્ષ્મ પિયત વ્યવસ્થા
ગ્રીનહાઉસ અને શેડ નેટહાઉસમાં સુક્ષ્મ પિયત વ્યવસ્થા વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ભાગો, કાર્યો, કાળજી અને જાળવણી
ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ભાગો, કાર્યો, કાળજી અને જાળવણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ખેતીમાં આવરણની અગત્યતા
ખેતીમાં આવરણની અગત્યતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
મિની ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ( રેઈન પોર્ટ )
મિની ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ( રેઈન પોર્ટ )
મોટા ફુવારા પિયત પદ્ધતિનું અર્થકરણ
નેવીગેશન
Back to top