હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાણી સંસાધનો

પાણી સંસાધનો વિશેની માહિતી

વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ - જળ સંરક્ષણ માટેનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય
વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ - જળ સંરક્ષણ માટેનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય
પિયતની અતિ આધુનિક પદ્ધતિ એટલે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ
પિયતની અતિ આધુનિક પદ્ધતિ એટલે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપે છે.
સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ અપનાવો
સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ વિશેની માહિતી
પાણીનો સંગ્રહ અને ઝમણ કરવા માટેની વિવિધ પધ્ધતિઓ
પાણીનો સંગ્રહ અને ઝમણ કરવા માટેની વિવિધ પધ્ધતિઓ વિશેની માહિતી
કૃષિમાં પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરો
કૃષિમાં પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરો તેના વિશેની માહિતી આપે છે.
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું ફળપાકોમાં આયોજન
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું ફળપાકોમાં આયોજન વિશેની માહિતી આપે છે.
જળ નિયમન અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
જળ નિયમન અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપે છે.
ખેત તલાવડીનું આયોજન
ખેત તલાવડીનું આયોજન વિશેની માહિતી આપે છે.
ટપક પિયત પદ્ધતિ દ્વારા ઉનાળુ તલના પાકમાં નાઈટ્રોજન વ્યવસ્થાપન
ટપક પિયત પદ્ધતિ દ્વારા ઉનાળુ તલના પાકમાં નાઈટ્રોજન વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી
સહભાગી સિંચાઈ વ્યવસ્થા: ખેડૂતો દ્વારા ખેડૂતો માટે ચાલતી આદર્શ સિંચાઈ વ્યવસ્થા
સહભાગી સિંચાઈ વ્યવસ્થા ખેડૂતો દ્વારા ખેડૂતો માટે ચાલતી આદર્શ સિંચાઈ વ્યવસ્થા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top