હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાણી સંસાધનો

પાણી સંસાધનો વિશેની માહિતી

પિયતની ક્ષમતા
પિયતની ક્ષમતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વરસાદી પાણીની ઉપલબ્ધતા
વરસાદી પાણીની ઉપલબ્ધતા
પિયત વિસ્તાર
પિયત વિસ્તાર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ભૂગર્ભજળ અને પિયત
ભૂગર્ભજળ અને પિયત વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પિયત વિકાસ
પિયત વિકાસ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
આધુનિક સુક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ
આધુનિક સુક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ
ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ
ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરતી વખતે માટે શું ધ્યાન રાખવું?
હાઇડ્રોજેલ- ઓછા પાણીએ વધુ ખેતી
હાઇડ્રોજેલ (Hydrogel) – ઓછા પાણીએ વધુ ખેતી કેવી રીતે થઇ શકે તે વિષેની માહિતી
શિયાળુ પાકમાં પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
શિયાળુ પાકમાં પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ચોમાસાના વાવણી પછીના ખેત કાર્ય
ચોમાસાના વાવણી પછીના ખેત કાર્ય વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top