હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ / પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન

પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન

પશુઆહારમાં રહેલ ખનિજતત્વો અને પશુઓ ઉપર તેની ઉણપથી થતી અસરો
પશુઆહારમાં રહેલ ખનિજતત્વો અને પશુઓ ઉપર તેની ઉણપથી થતી અસરો
પશુઓ માટેની રસીની જાળવણી અને ઉપયોગ
પશુઓ માટેની રસીની જાળવણી અને ઉપયોગવિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિવિધ ઋતુઓ દરમ્યાન દુધાળા પશુઓ ઉપર હવામાન ફેરફારની અસરો તેમજ પશુઓની માવજત
વિવિધ ઋતુઓ દરમ્યાન દુધાળા પશુઓ ઉપર હવામાન ફેરફારની અસરો તેમજ પશુઓની માવજત
પરોપજીવથી પ્રાણીઓમાં થતાં બાહ્ય અને અંતહ રોગ અને નિયંત્રણ
પરોપજીવથી પ્રાણીઓમાં થતાં બાહ્ય અને અંતહ રોગ અને નિયંત્રણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ભારતીય બજારમાં પશુઓ માટે ઉપલબ્ધ વિવિધ પ્રકારની રસીઓ
ભારતીય બજારમાં પશુઓ માટે ઉપલબ્ધ વિવિધ પ્રકારની રસીઓ
નેવીગેશન
Back to top