હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ / પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન

પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન

પશુ રોગોના પ્રયોગશાળા નિદાન માટે નમૂનાઓ લેવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ
પશુ રોગોના પ્રયોગશાળા નિદાન માટે નમૂનાઓ લેવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ
પશુઓમાં સૂક્ષ્મ જંતુઓથી થતાં ગર્ભપાત અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો
પશુઓમાં સૂક્ષ્મ જંતુઓથી થતાં ગર્ભપાત અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુ સારવારમાં નિયમીત રીતે ઉપયોગી દવાઓ
પશુ સારવારમાં નિયમીત રીતે ઉપયોગી દવાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુઓમાં જોવા મળતો ચેપી ગર્ભપાત –પ્રાથમીક સમજણ
પશુઓમાં જોવા મળતો ચેપી ગર્ભપાત –પ્રાથમીક સમજણ
પશુપાલનમાં પાણીનું મહત્વ
પશુપાલનમાં પાણીનું મહત્વ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુસ્વાથ્ય જાળવણીમાં કૃમિનાશક અને રસીકરણનું મહત્વ
પશુસ્વાથ્ય જાળવણીમાં કૃમિનાશક અને રસીકરણનું મહત્વ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પ્રદુષણજન્ય તત્વોની પશુ આરોગ્ય પર થતી માઠી અસર અને તેના ઉપાય
પ્રદુષણજન્ય તત્વોની પશુ આરોગ્ય પર થતી માઠી અસર અને તેના ઉપાય
રોગચાળા નિયંત્રણમાં તકેદારીના પગલા
રોગચાળા નિયંત્રણમાં તકેદારીના પગલા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વાતાવરણમાં થતાં ફેરફારોની પશુ પ્રજનન પર વિપરીત અસરો
વાતાવરણમાં થતાં ફેરફારોની પશુ પ્રજનન પર વિપરીત અસરો
બાયોસિક્યુરિટીનું મરઘાંપાલનમાં મહત્વ
બાયોસિક્યુરિટીનું મરઘાંપાલનમાં મહત્વ
નેવીગેશન
Back to top