વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુ સંવર્ધન

આ વિભાગમાં પશુ સંવર્ધન વિશે,પશુઓમાં રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે તેમ જ સંવર્ધન માટે પશુ-ચિકિત્સકની સલાહ પ્રમાણે કાળજી અને અભ્યાસની માહિતી આપેલ છે

પોલ્ટ્રી
પોલ્ટ્રી જાતો, ઈંડાનું ઉત્પાદન, બર્ડ ફ્લુ , લેયર વ્યવસ્થાપન વગેરે ની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
ડેરી
ડેરી અને ઢોર વાછરડા ને લગતી અલગ અલગ માહિતી સાંકળી લેવામાં આવી છે
ભૂંડ
ભૂંડ ઉછેર ના ફાયદા, પ્રજનન, ઓલાદ ,આહાર સંચાલન, રોગ નિવારણ વગેરે આ વિભાગ માં આવરી લેવામાં આવી છે
ઇમુ
ઇમુ ઉછેર,લક્ષણો,બચ્ચાની સંભાળ,બ્રીડર સંચાલન,આહાર વિષે માહિતી આપેલ છે
બટેર
બટેર ફાર્મિંગ,નિવાસ,બટેરના રોગો,બટેરના ઉછેરના પડકારો વિશેની માહિતી
બકરા- ઘેટાં પાલન
બકરા- ઘેટાં પાલન
મરઘાપાલન - વ્યવ્સાયની જરૂરિયાતો
મરઘાપાલન - વ્યવ્સાયની જરૂરિયાત વિષે માહિતી
દૂધ અને ડેરી ઉદ્યોગ
દૂધ અને ડેરી ઉદ્યોગ
ટર્કી
ટર્કી ઉછેર,ઓલાદો ,ઇન્ક્યુબેશન, બુદીંગ,ઉછેરની પદ્ધતિઓ,પ્રજોત્પત્તિની પ્રણાલીઓ વિશેની માહિતી
પશુ સ્વાસ્થય અને આરોગ્ય
પશુ સ્વાસ્થય અને આરોગ્ય
નેવીગેશન
Back to top