વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલન

આ પ્રકારનાં પશુ પાલનમાં ખાસ કરીનેં ટર્કી, શાહમ્રુગ, ઇમુ જેવા પક્ષીઓ તથા મધમાખી જેવા જંતુ તેમજ બકરા, સસલા જેવા પશુઓમાં રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે તેમ જ સંવર્ધન માટે પશુ-ચિકિત્સકની સલાહ પ્રમાણે કાળજી રાખવામાં આવે છે.

પશુ સંવર્ધન
આ વિભાગમાં પશુ સંવર્ધન વિશે,પશુઓમાં રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે તેમ જ સંવર્ધન માટે પશુ-ચિકિત્સકની સલાહ પ્રમાણે કાળજી અને અભ્યાસની માહિતી આપેલ છે
પશુપાલન નિયામક
અહીં પશુપાલન નિયામક વિશેની માહિતી આપેલ છે
ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ
ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ વિશેની માહિતી
ગુજરાત લાઇવ સ્ટોક ડેવલપમેન્ટ
ગુજરાત લાઇવ સ્ટોક ડેવલપમેન્ટ વિષે માહિતી
પ્રશ્નોતરી
આ વિભાગમાં પશુપાલન વિશેની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
યોજનાઓ
પશુપાલન વિશેની યોજનાઓ આપેલી che
એસીડોસીસ - પશુઓમાં થતો કબજીયાતનો રોગ
એસીડોસીસ વિશેની માહિતી
કીટોસીસ - ગાયભેંસનો વિયાણબાદનો અગત્યનો રોગ
કીટોસીસ રોગ વિશેની માહિતી આવામાં આવી છે
પશુઓ માટે રહેઠાણ
પશુઓ માટે રહેઠાણ
રજકાની સુકવણીઃ એક જૂની નવીન પધ્ધતિ
રજકાની સુકવણીઃ પશુપાલકોએ અપનાવવા જેવી એક જૂની નવીન પધ્ધતિ
નેવીગેશન
Back to top