હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પશુપાલન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલન

આ પ્રકારનાં પશુ પાલનમાં ખાસ કરીનેં ટર્કી, શાહમ્રુગ, ઇમુ જેવા પક્ષીઓ તથા મધમાખી જેવા જંતુ તેમજ બકરા, સસલા જેવા પશુઓમાં રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે તેમ જ સંવર્ધન માટે પશુ-ચિકિત્સકની સલાહ પ્રમાણે કાળજી રાખવામાં આવે છે.

પ્રસૃતિ દરમ્યાન અને પછી પાડાં અથવા વાછરડાંનું મૃત્યુદર ઘટાડવા માટેના સૂચનો
સાઇલેજ-લીલા ઘાસચારાનું અથાણું
સાઇલેજ-લીલા ઘાસચારાનું અથાણું
થાઈલેરીયોસીસ લોહીના પ્રજીવથી થતો ગાયનો એક રોગ
થાઈલેરીયોસીસ વિશેની માહિતી
પશુપાલનના ધંધામાં રેકર્ડ નિભાવવાની અગત્યતા
પશુપાલનના ધંધામાં રેકર્ડ નિભાવવાની અગત્યતા
શ્રાવણ-ભાદરવામાં ગાય-ભેંસોમાં થતો એક અગત્યનો રોગ- વલો/એફેમરલ ફીવર
ડેરીલક્ષી પશુઓ માટે રસીકરણ સમયપત્રક
ડેરીલક્ષી પશુઓ માટે રસીકરણ સમયપત્રક
બકરાઓ માટે રહેઠાણનું આયોજન
બકરા માટે ખોરાકીય પ્રબંધન
બકરા માટે ખોરાકીય પ્રબંધન વિશેની માહિતી
બકરાંના મુખ્ય રોગો અને તે રોગોનું રસીકરણ
બકરાંના મુખ્ય રોગો અને તે રોગોનું રસીકરણ
ગાયોના પેટમાં જમા થતું પ્લાસ્ટિક કાઢવાનો દેશી ઉપાય
ગાયોના પેટમાં જમા થતું પ્લાસ્ટિક કાઢવાનો દેશી ઉપાય તમે પણ કરી શકશો
નેવીગેશન
Back to top