હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ

આ પ્રકારનાં પશુ પાલનમાં ખાસ કરીનેં ટર્કી, શાહમ્રુગ, ઇમુ જેવા પક્ષીઓ તથા મધમાખી જેવા જંતુ તેમજ બકરા, સસલા જેવા પશુઓમાં રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે તેમ જ સંવર્ધન માટે પશુ-ચિકિત્સકની સલાહ પ્રમાણે કાળજી રાખવામાં આવે છે.

There are currently no items in this folder.

Back to top