વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પોલ્ટ્રી સાહસિક મુડી ભંડોળ

પોલ્ટ્રી સાહસિક મુડી ભંડોળ વિષે માહિતી

એનીમલ હસબન્ડરી ડિપાર્ટમેન્ટ, ડેરી અને માછીમારી ( ડીએએચડીએન્ડએફ) વિભાગના હેતુ 2005-06 વર્ષ માટે પોલ્ટ્રી સાહસિક મુડી ભંડોળની યોજના શરૂ કરી. એવુ જોવામાં આવ્યુ કે આ યોજનાને પુરતા પ્રમાણમાં ધ્યાન આપવામાં આવ્યુ નથી. પોલ્ટ્રીના તત્વને અલગ યોજનામાં જુદા પડાયા જેમ કે પોલ્ટ્રી સાહસિક મુડી ભંડોળ (પીવીસીએફ) 2009-10 દરમિયાન.

યોજનાના હેતુ

 • પોલ્ટ્રી ફાર્મીગની ગતિવિધિને વધારો કરવા ખાસ પ્રસંસ્કૃત ન હોય તેવા રાજયોની સાથે પછાત વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ કરાવવા.
 • પોલ્ટ્રીના ઉત્પાદનમાં સુધારો કરવા જેમાં એ વસ્તુઓને આખા દેશમાં પુરતા પ્રમાણમાં બજારનો લાભ મળે.
 • ઉત્પાદનમાં સુધારો કરવા જે યુનિટ ટેકનોલોજી વગર છે તેમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાવવો.
 • માસના ગ્રાહકોને હાઇજેનીક સ્થિતિમાં ગુણવત્તાસભર વસ્તુ મળે, તે જોવુ, હાઇજેનીક પોલ્ટ્રી માસની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા અને શહેરી વિસ્તાર અને નજીકની સોસાયટીઓમાં પોલ્ટ્રીના ઉત્પાદનને વહેચાણ કેન્દ્ર દ્વારા બજારમાં ઉપલબ્ધ કરાવવુ.
 • બીજા પોલ્ટ્રી જેમ કે કવોલસ, ડકસ, ટર્કીસ વગેરેના ઉત્પાદન અને મદદરુપ તેમજ સુધાર કરવો જે વધારા મહત્વ ધરાવે છે.

યોજના હેઠળ મદદરુપ કાર્યો

જે તત્વો, પોલ્ટ્રી યોજના હેઠળ મુડી પુરી પાડવામાં આવે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:

સં.નં.

તત્વ

એકમ ખર્ચ

પેટર્ન ઓફ આસિસ્ટન્સ

I

ધીમી ઇનપુટ ટેકનોલોજી માટે બ્રીડીંગ ફાર્મ જેમ કે ટર્કીસ, ડકસ, જાપાનીસ કવોલસ, ઇમુ વગેરે પક્ષી

રુ. 30.00 લાખ જે એકમની જગ્યા અને ખાસિયત પ્રમાણે બદલવા જોગ છે.

25% આઉટલેના, (33 .33 % એસસી/એસટી માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો જેમાં સિક્કીમ પણ ) મહતમ સબસીડી રુ.7.50 લાખની ( રુ. 10.00 લાખ એસસી/એસટી ખેડુતો માટે )

Ii

સેન્ટ્રલ ગ્રોવર યુનિટસ (CGU) -જેમાં 16000 લેયર ચીકસ એક જુથ માટે

રુ. 40.00 લાખ પ્રતિ 16000 લેયર ચીકસ એકમ જુથ માટે ( 3 જુથ એક વર્ષમાં ) સંખ્યા બદલવા જોગ

25%  આઉટલે ના (33 .33 %  એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) મહત્તમ મર્યાદા ( 13.33 લાખ એસસી/એસટી ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી સિક્કીમ સહિત) ને ભંડોળ સબસીડી આપવા આવશે. સબસીડીને પ્રોરેટા પ્રમાણે તેમજ યુનિટની સાઇઝ પ્રમાણે નિયંત્રણ કરી શકાશે. મહત્તમ યુનિટની સાઇઝ યોજના પ્રમાણે 16000 લેયર ચીક્સ એક જુથ માટે છે.

iii

હાઇબ્રીડ લેયર (ચિકન) યુનિટ 5000 લેયરસ સુધી

રુ. 8.00 લાખ 2000 લેયરના યુનિટ માટે સાઇઝ બદલવા જોગ

25%  આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુતો અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત) ને મુડી ભંડોળ સબસીડી મહત્તમ મર્યાદા રુ.1 લાખ 1 હજાર પક્ષી માટે ( રુ.1.33 લાખ એસસી/એસટીના ખેડુતો ઉત્તર પુર્વી રાજયોમાં સિક્કીમ સહિત ) સબસીડીને પ્રોરેટા પ્રમાણે તેમજ એકમની સાઇઝ પ્રમાણે નિયંત્રીત કરવામાં આવશે જેમાં મહત્તમ મર્યાદા રુ.5 લાખની છે. ( 6.65 લાખ રુ. એસસી/એસટી ખેડુત અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) 5000 લેયરના યુનિટ માટે. યોજના હેઠળ મહત્તમ એકમની સાઇઝ 5000લેયરની છે.

iv

હાઇબ્રીડ બ્રોઇલર (ચીકન) એકમ 5000 પક્ષી સુધી. સાપ્તાહિક, પખવાડિક, માસિક આ બધા જુથમાં. 500 પક્ષી કરતા વધુની સંખ્યા કયારેય ન થવી જોઇએ.

રુ. 2.24 લાખ 1000 બ્રોઇલરની બેચ માટે યુનિટ સાઇઝ બદલવા જોગ

25% આઉટ લે ના. (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )નુ મુડી ભંડોળમાં મહત્તમ મર્યાદા 56000 રુ. 1 હજાર પક્ષીના એકમ માટે ( 74,600 રુ. એસસી/એસટીના ખેડુત અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) પ્રોરેટા પ્રમાણે સબસીડી તેમજ એકમની સાઇઝ પ્રમાણે જેમાં રુ. 2.80 લાખ મહ્ત્તમ મર્યાદા છે. ( રુ. 3.731 લાખ એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) 5000 બ્રોઇલરના એકમ માટે. મહ્ત્તમ મર્યાદા 5000 બ્રોઇલર કોઇ પણ સમયે

v

બીજા ખાસ બાબતો પોલ્ટ્રીમાં (વ્યવસાયિક લેયર અને બ્રોઇલર ચીકન સિવાય)

રુ. 10.00 લાખ ખાસિયત અને સાઇઝ બદલવા જોગ

25% આઉટ લેના (33.33 % એસસી/એસટીના અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) મુડી ભંડોળની મહત્તમ મર્યાદા 2.50 લાખ રુ. ( 3.33 લાખ રુ. એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

Vi

ફિડ મીક્ષીંગ યુનિટ (FMU) - 1.0 ટન પ્રતિ કલાક
રોગ શોધખોળ લેબ (DIL)

રુ.16.00 લાખ

25% આઉટલે ના (33.33 % એસસી/એસટી ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળની મર્યાદા રુ.4 લાખની છે. ( રુ. 5.33 લાખ એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

vii

ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન – ખુલ્લા પીંજરા

રુ. 8.00 લાખ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટી ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળની મર્યાદા રુ.2 લાખ ( રુ.2.66 લાખ એસસી/એસટી ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

viii

ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો – વાતાનુકુલિત

રુ. 15.00 લાખ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળ મર્યાદા રુ.3.75 લાખ છે. ( રુ. 5 લાખ એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

Ix

રિટેઇલ આઉટલેટસ – ડ્રેસીંગ યુનિટસ

રુ. 6.00 લાખ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટી ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળ મર્યાદા રુ. 1.50 લાખ ( રુ.2 લાખ એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

X

રિટેલ આઉટલેટસ – માર્કેટીંગ યુનિટ

રુ.6.00 લાખ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુતો માટે) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળ મર્યાદા રુ.1.50 લાખ ( રુ.2 લાખ એસસી/એસટી ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

Xi

મોબાઇલ માર્કેટીંગ યુનિટસ

રુ.8.00 લાખ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળ મર્યાદા રુ.2 લાખ ( રુ. 2.66 લાખ એસસી/એસટીના ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

Xii

પોલ્ટ્રી ઉત્પાદન માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજ

રુ. 20.00 લાખ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટી ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળ મર્યાદા રુ.5 લાખ ( રુ.6.66 લાખ એસસી/એસટી ખેડુતો અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

xiii

ઇંડા/બ્રોઇલર કાર્ટસ

રુ. l0,000

25% આઉટલેના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળ રુ. 2500 ( રુ.3300 એસસી/એસટીના ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

xiv

મોટા પ્રોસેસીંગ યુનિટ 2000 -4000 પક્ષી પ્રતિ કલાક

રુ. 500 લાખ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) જેમાં મહત્તમ મુડી ભંડોળ મર્યાદા રુ.125 લાખ ( રુ.166.65 લાખ એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત )

xv

ઇમુ પ્રોસેસીંગ યુનિટ

યુનિટ સાઇઝ પ્રમાણે બદલવા જોગ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) મુડી સબસીડી

xvi

ફેધર પ્રોસેસીંગ

એકમની સાઇઝ પ્રમાણે બદલવા જોગ

25% આઉટ લેના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુત માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) મુડી સબસીડી

xvii

ટેકનોલોજી નવીનીકરણ

તત્વો સાથે બદલવા જોગ

25% આઉટ લે ના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત ) મુડી સબસીડી

જયાં એકમની કિંમત આપેલી છે તે દર્શાવી છે. જો દર્શાવેલી કિંમત કરતા આઉટ લે ની કિંમત વધારે હોય તો તેઓએ વધારાના માર્જીન માટે બેંક લોનથી વધારી શકે છે, સેન્ટ્રલ ગ્રોવર યુનિટ, હાઇબ્રીડ લેયર અને બ્રોઇલર એકમની મંજુરી તેમની સાઇઝ વધારી શકાતી નથી આ યોજના હેઠળ.

અમલીકરણ સમયગાળો અને કાર્યનો વિસ્તાર

બદલાવેલી યોજનાની અમલવારી 2011-12માં પુરા દેશમાં કરવામાં આવશે. આ યોજના 1 એપ્રીલ 2011થી શરુ થયેલ છે. તેમની મંજુરી અને તેમનો ઉપયોગ 1 એપ્રીલ 2011 પછીથી જોવામાં આવશે.

પાત્રતા

 • ખેડુતો, વ્યકિત સાહસિક, એનજીઓ, કંપનીઓ, સહકારી મંડળીઓ, અનઓર્ગેનાઇઝડ અને ઓર્ગેનાઇઝડ સેકટર જુથમાં જેમાં સ્વયં સેવા જુથ અને જવાબદાર ભાગીદારી જુથનો સમાવેશ થાય છે.
 • વ્યક્તિગત એ આપેલી આસિસ્ટન્સ માટે પાત્ર છે જો તેમના બધા તત્વો આ યોજના હેઠળ એક જ વાર આવતા હોય તો.
 • જયારે એક પરિવારમાંથી એક સભ્યએ યોજના હેઠળ લાભ લીધો હોય ત્યારે એકમના સેટ અપ માટે દરેક સદસ્યને અલગ માળખુ, અલગ વિસ્તાર, તેમની અલગ ઓળખ સાથે આપવામાં આવશે. બે ખેતરની વચ્ચે ન્યુનતમ તફાવત 500 મીટરનો રહેવો જોઇએ.
 • બાયોસિકયુરીટી ધારાને યુનિટનો વિસ્તાર વખતે ધ્યાનમાં રાખવો

ભંડોળનો પ્રકાર

 • સાહસિક ભાગ ( માર્જીન) – લોન માટે રુ. 1 લાખ, આરબીઆઇ માર્ગદર્શીકા પ્રમાણે રુ.1 લાખથી વધારે બેંક લોન મંજુર ન કરેઃ 10 ટકા ન્યુનતમ
 • મુડી ભંડોળ સબસીડી - 25% આઉટલેના (33.33 % એસસી/એસટીના ખેડુતો માટે અને ઉત્તર પુર્વી રાજયો સિક્કીમ સહિત)
 • અસરકારક બેંક લોન ( ઉપરની સબસીડી પાત્રતા નથી ) – બેલેન્સનો ભાગ ન્યુનતમ આઉટ લે ના 40 ટકા

લિંકેજ વીથ ક્રેડીટ

યોજના હેઠળ ક્રેડિટ લિંક્ડ લેવામાં સંપુર્ણપણે અને તેમના પ્રોજેકટની મંજુરી યોગ્ય આર્થિક સંસ્થાન દ્વારા અપાયેલી હોવી જોઇએ.

યોગ્ય વિત્તીય સંસ્થાન

 • કોમર્શીયલ બેંક
 • ક્ષેત્રીય ગ્રામીણ બેંક
 • રાજય સહકારી બેંક
 • રાજય સહકારી ખેતી અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક અને
 • બીજી આવી સંસ્થા જેમાં નાબાર્ડ તરફથી તેમને બીજીવાર આર્થિક મદદ મળે તેવી.

બેંક દ્વારા મંજુરી

નવિનીકરણ યુનિટ સિવાયના પ્રોજેકટસ

 • મોટા પ્રોસેસીંગ યુનિટ્સ, ઇમુ પ્રોસેસીંગ, ફેધર પ્રોસેસીંગ અને ટેકનોલોજી નવિનીકરણ યુનિટ સિવાયના પ્રોજેકટસ : સાહસિક પ્રોજેકટ માટે બેન્ક મંજુરી માટે આવેદન કરી શકે છે. બેંક તેના ધારા પ્રમાણે આ પ્રોજેકટને મદદ અને જો તે પાત્રતા હોય, તો આખા આઉટ લે ને મંજુર કરી શકે, જેમાં બેંક લોનમાં માર્જીન બાકાત છે. પુરી લોનની કિંમત જેમાં લોનના હપ્તાએ એકમની સફળતા પર આધારીત છે. પહેલા હપ્તાના ચુકવણી બાદ બેંક તેની અરજી નાબાર્ડની ક્ષેત્રીય કાર્યાલયમાં તેની મંજુરી અને સબસીડી માટેની ભલામણ કરી શકે છે.

નવીનીકરણ માટેના યુનિટ

મોટા પ્રોસેસીંગ યુનિટસ, ઇમુ પ્રોસેસીંગ, ફેધર પ્રોસેસીંગ અને ટેકનોલોજી નવીનીકરણ માટેના યુનિટ: આ બધી પ્રોપોઝલ બાબત, ફાયનાન્સીંગ બેંક આ પ્રોજેકટને નાબાર્ડની ક્ષેત્રીય કાર્યાલય સામે પ્રદર્શીત કરી શકે છે. પ્રાથમિક તપાસ બાદ આ પ્રોપોઝલ નાબાર્ડની મુખ્ય કાર્યાલય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની સમિતિ સામે મંજુર માટે રખાશે. સબસીડીની કિંમત આ મંડળ દ્વારા નક્કી થશે. જયારે પ્રોજેકટ પુર્ણ થશે ત્યારે ફાયનાન્સીંગ બેંક પહેલા હપ્તા અને વધારે સબસીડી નાબાર્ડની ક્ષેત્રીય કાર્યાલયમાંથી કેમ મળશે તે બાબતે મદદ કરશે. એકમની પુર્ણતા બાદ બેંક સબસીડીના છેલ્લા હપ્તા માટે મંજુરની અરજી આપી શકે છે.

પુનચુકવણી

 • પુનચુકવણી સમયગાળો એ કાર્યની પ્રકાર પર અને મળતી આવક અને તે બદલે છે 5-9 વર્ષની વચ્ચે વધારાનો સમયગાળો 6 મહિનાથી લઇને 1 વર્ષ સુધીનો છે.
 • પુનચુકવણીની સુચી લોનની કુલ કિંમત ( સબસીડી સહિત ) એવી રીતે કરવામાં આવે છે જેમાં સબસીડીની કિંમત નેટ બેંક લોન ( સબસીડી સિવાય ) સામે વાળવામાં આવે છે

વ્યાજ દર

આરબીઆઇની માર્ગદર્શીકા અને નિતિની જાહેરાત પ્રમાણે લોનના વ્યાજદર નક્કી થાય છે. બેંક પુરી લોન પર વ્યાજનો દર અને સબસીડી જયાં સુધી મળે નહી અને પહેલા દિવસ જયારે સબસીડી મળી ત્યારથી વ્યાજનો દર લાગુ પાડી શકે છે. વ્યાજ અસરકારક લોનના ભાગ પુરતો પણ વસુલવામાં આવે છે જેમાં આઉટ લેમાં માર્જીન અને સબસીડી બાકાત છે.

સુરક્ષા

લોનની સુરક્ષા એ આરબીઆઇ દ્વારા સમય સમય પર જાહેર થતી માર્ગદર્શીકામાં હશે.

પ્રોજેકટ પુર્ણતાની સમય મર્યાદા

 • કામની પુર્ણતા માટેની સમય મર્યાદા પ્રોજેકટની અંદર સમાવેશ છે. જે અધિકતમ 12 મહિના સુધીના સમયની છે જેમાં પહેલા હપ્તા વખતથી લોન જે ત્રણ મહિના લંબાવી શકાય છે. જો ફાયનાન્સ સંસ્થા દ્વારા મોડુ થવાના કારણોને ધ્યાનમાં લેવાય તો.
 • જો પ્રોજેકટ તેના આપેલ સમય મર્યાદામાં પુર્ણ થઇ જાય તો સબસીડીનો કાયદો મળતો નથી અને વધારાની સબસીડી ભાગીદારી બેંક સાથે, જો નાબાર્ડમાંથી રિફંડ લેવામાં આવે. નાબાર્ડમાંથી રિફાઇનાન્સ આસિસ્ટન્સ વ્યવસાયિક બેંકને, આરઆરબી, એસસીબી, એસસીએઆરડીબીએસ અને બીજી પાત્રતા સંસ્થાનનો સમાવેશ છે. કિંમત અને વ્યાજનો દર રિફાયનાન્સ ઉપર નાબાર્ડ દ્વારા વખતો વખત જાહેર કરવામાં આવે છે.

સ્ત્રોત : Poultry Venture Capital Fund

2.97058823529
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top