વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જમીન

જમીન વિષે અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે

ભૂરચના વિજ્ઞાન
ભૂરચના વિજ્ઞાન
જમીન : પાક ઉત્પાદનમાં પાયાનું અંગ
જમીન પાક ઉત્પાદનમાં પાયાનું અંગ છે જેના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ફોસ્ફરસ
ફોસ્ફરસ વિશેની માહિતી
જમીનનો પી.એચ. આંક અને પોષક તત્વોની લભ્યતા
જમીનનો પી.એચ. આંક અને પોષક તત્વોની લભ્યતા
ખારી અને ભાસ્મિક જમીનની સુધારણા અને તેમાં થતા પાકોની માહિતી
ખારી અને ભાસ્મિક જમીનની સુધારણા અને તેમાં થતા પાકોની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
છોડને ઉપયોગી પોષક તત્વો અને જમીનમાં તેનુ વ્યવસ્થાપન
છોડને ઉપયોગી પોષક તત્વો અને જમીનમાં તેનુ વ્યવસ્થાપન
સોઈલ હેલ્થ કાર્ડની વળતરયુકત પાક ઉત્પાદન મેળવવામાં અગત્યતા અને તેનો ઉપયોગ
સોઈલ હેલ્થ કાર્ડની વળતરયુકત પાક ઉત્પાદન મેળવવામાં અગત્યતા અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top