વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જમીન

જમીન વિષે અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે

ખેતીમાં જીપ્સમ ના ઉપયોગ થી પાક ઉત્પાદનમાં થતો ફાયદો
ખેતીમાં જીપ્સમ ના ઉપયોગ થી પાક ઉત્પાદનમાં થતો ફાયદો વિશેની માહિતી
જમીન ધોવાણ થી જમીનની ફળદ્રુપતા પર અસર અને તેના ઉપાયો
જમીન ધોવાણ થી જમીનની ફળદ્રુપતા પર અસર અને તેના ઉપાયો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
જમીનની ચકાસણી-વધુ ઉત્પાદન માટે પાયાની જરૂરિયાત
જમીન ની ચકાસણી - વધુ ઉત્પાદન માટે પાયા ની જરૂરિયાત વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
જમીન ની ચકાસણી માટે નમુનો લેવાની રીત અને તેની ઉપયોગીતા
જમીન ની ચકાસણી માટે નમુનો લેવાની રીત અને તેની ઉપયોગીતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ભાલ વિસ્તારની ક્ષારયુક્ત જમીનની ખાસિયતો અને તેની સુધારણા
ભાલ વિસ્તારની ક્ષારયુક્ત જમીનની ખાસિયતો અને તેની સુધારણા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
જમીન વ્યવસ્થાની સફળ ચાવી - ઉનાળુ ખેડ
જમીન વ્યવસ્થા ની સફળ ચાવી - ઉનાળુ ખેડ વિશેની માહિતી
બદલાતા જતા વાતાવરણમાં જળ અને જમીન સંરક્ષણ
બદલાતા જતા વાતાવરણ માં જળ અને જમીન સંરક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
જમીનની તંદુરસ્તીની જાળવણી માટે પાંચ સૂત્રીય કાર્યક્રમ
જમીનની તંદુરસ્તીની જાળવણી માટે પાંચ સૂત્રીય કાર્યક્રમ અપનાવો વિશેની માહિતી આપે છે.
ક્ષારીય જમીનમાં જળ અને જમીનનું વ્યવસ્થાપન
ક્ષારીય જમીનમાં જળ અને જમીનનું વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
અસરકારક જમીન સુધારક જીપ્સમ ખેતી માટે ખૂબ ઉપયોગી
અસરકારક જમીન સુધારક જીપ્સમ ખેતી માટે ખૂબ ઉપયોગી
નેવીગેશન
Back to top