વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જમીન

જમીન વિષે અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે

ગુજરાતની જમીન અને તેના પ્રકારો
ગુજરાતની જમીન અને તેના પ્રકારો વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
જમીન સરંક્ષણ
જમીન સરંક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ક્ષારીય અને ભસ્મિય જમીનો
ક્ષારીય અને ભસ્મિય જમીનો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વરસાદ આધારિત વિસ્તાર
વરસાદ આધારિત વિસ્તાર
ખેતી પાકોમાં ઉધઈનુ નુક્સાન અને તેનુ સંકલીત નિયંત્રણ
ખેતી પાકોમાં ઉધઈનુ નુક્સાન અને તેનુ સંકલીત નિયંત્રણ
જમીનના માપ
જમીનના માપ વિશેની માહિતી
સોઇલ હેલ્થ કાર્ડનું મહત્વ
સોઇલ હેલ્થ કાર્ડનું મહત્વ વિશેની માહિતી
ગુજરાતની ખનીજ સંપતિ
ગુજરાતની ખનીજ સંપતિ વિશેની માહિતી
૭/૧ર પત્રકમાં કઇ માહિતી સમાયેલી હોય છે
૭/૧ર પત્રકમાં માહિતી આપવામાં આવી છે
કૃષિ ક્ષેત્રે જમીન ઊર્જા નો અદભુત ઉપયોગ
કૃષિ ક્ષેત્રે જમીન ઊર્જા નો અદભુત ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપે છે.
નેવીગેશન
Back to top