હોમ પેજ / ખેતીવાડી / ફાર્મ-આધારીત ઉદ્યોગસાહસો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ફાર્મ-આધારીત ઉદ્યોગસાહસો

મધમાખી,શેતૂરની ખેતી અને રેશમનાં કીડાનો ઉછેર,મશરૂમનું ઉત્પાદન ,ગૃહ ખેતી,અળસિયાનું ખાતર વિશે માહિતી

મધમાખીનું પાલન
મધમાખીનું પાલન (એપિકલ્ચર) વિષે ની માહિતી , કોલોનીની સ્થાપના,મધ નિષ્કર્ષણ,ગ્રીક બાસ્કેટ મધપૂડો આવરી લીધેલ છે
સેરીકલ્ચર
સેરીકલ્ચર વિશેની માહિતી જેમાં શેતૂરની ખેતી અને રેશમનાં કીડાનો ઉછેર, પદ્ધતિ, ચૉકી ઉછેર ની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
મશરૂમનું ઉત્પાદન
ઓયસ્ટર મશરૂમનું ઉત્પાદન વિષે માહિતી ,મશરૂમ હાઉઝ આ વિભાગમાં આવરી લેવામાં આવ્યું છે
ગૃહ ખેતી
ગૃહ ખેતી વિષે માહિતી જેમાં રસોડાનું ઉદ્યાન, જમીનની તૈયારી, બીજની માહિતી આવરી લીધી છે
અળસિયાનું ખાતર
અળસિયાનું ખાતર (વર્મી કમ્પોસ્ટીંગ) બનાવવા વિષે માહિતી આવરી લીધી છે
કૃષિ ઉદ્યોગ
સૂકા ફૂલોની સૂકવણી,બજારમાં મળતી સૂકાં ફૂલોની બનાવટો વિશેની માહિતી આવરી લીધી છે
ખાંડ ઉદ્યોગો
ખાંડ ઉદ્યોગો ખેતી ઉ૫૨ આધારિત સૌથી મોટો ઉદ્યોગ
નૌરાજી સ્તોના હાઉસ ફળમાખી ટ્રેપ
નૌરાજી સ્તોના હાઉસ ફળમાખી ટ્રેપ વિષે માહિતી
આમળા
આમળા વિશેની માહિતી આપેલ છે
કેરીનું મહત્વ
કેરીનું મહત્વ વિશેની માહિતી આપેલ છે
Back to top