વહેંચો

Portal Team

નામ હોદ્દો ઈ-મેલ
બી. વિજયલબ્મી મુખ્ય તકનિકી અધિકારી vijayab@cdac.in
એમ. જાગદીશ બાબુ પરિયોજના અધિકારી mjagadish@cdac.in
સંદીપ કુમાર.એમ પરિયોજના એન્જિનિયર msandeep@cdac.in
પીયૂષ કુમાર પરિયોજના એન્જિનિયર piyushk@cdac.in
તાંદ્રા સંપત પરિયોજના એન્જિનિયર thandras@cdac.in
ઉત્કર્ષ ગુપ્તા
પરિયોજના એન્જિનિયર utkarshg@cdac.in
અપૂર્વ સુનીલ પુસ્તકે પરિયોજના એન્જિનિયર apurvap@cdac.in
Back to top