હોમ પેજ / આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ / જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ
વહેંચો

જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ

આ વિભાગમાં જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપેલ છે

અનુ

વિગતો

યોજનાનું નામ/પ્રકાર

જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ

યોજનાના લાભાર્થીની પાત્રતાનાં માપદંડ

તમામ સગર્ભા માતાને પ્રસૂતિ બાદ ૪ર દિવસ સુધી અને નવજાત શિશુને ૧ વર્ષ સુધી સરકારી સંસ્‍થાઓમાં નિઃશૂલ્‍ક આરોગ્‍ય સારવાર.

યોજના અંતર્ગત સહાય/લાભ

સગર્ભા માતાઓને મળવાપાત્ર સેવાઓઃ-

  • મફત સંસ્‍થાકીય પ્રસૂતિ સેવા નિઃશૂલ્‍ક સીઝેરીયન સેવા મફત દવા, સર્જીકલ અને અન્‍ય સામગ્રી મફત લેબોરેટરી સેવાઓ - લોહીની તપાસ, પેશાબની તપાસ, સોનોગ્રાફી વગેરે.
  • હોસ્‍પિટલમાં રહે તે દરમ્‍યાન નિઃશૂલ્‍ક ભોજન
  • જરૂર પડે ત્‍યારે નિઃશૂલ્‍ક રકત મફત એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ સેવા - ઘરેથી હોસ્‍પિટલ, હોસ્‍પિટલથી મોટી હોસ્‍પિટલ, તથા ઘરે પરત
  • હોસ્‍પિટલની કોઇ પણ પ્રકારની ફી માંથી મુકતી

નવજાત શિશુને ૧ વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર સેવાઓઃ-

  • નિઃશૂલ્‍ક સારવાર
  • મફત દવા સર્જીકલ અને અન્‍ય સામગ્રી
  • મફત લેબોરેટરી સેવાઓ  
  • જરૂર પડે ત્‍યારે નિઃશૂલ્‍ક રકત
  • મફત એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ સેવા - ઘરેથી હોસ્‍પિટલ હોસ્‍પિટલથી મોટી હોસ્‍પિટલ તથા ઘરે પરત
  • હોસ્‍પિટલની કોઇ પણ પ્રકારની ફી માંથી મુકતી

યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની પધ્ધતિ

પ્રસુતિ સેવાઓ માટે કોઇપણ સરકારી દવાખાને જવાનું રહેશે.

યોજનાનો લાભ કયાંથી મળશે.

--

સ્ત્રોત: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

2.925
નેવીગેશન
Back to top