વહેંચો

ટોપ રેટેડ 20 પેજ


તમાકુ અને કેન્સર : સિક્કાની બે બાજુ છે
utthan Jun 20, 2018
સામુદ્રિક પ્રદૂષણ પર્યાવરણનું અવરોધક પરિબળ
utthan May 01, 2018
ઉજાલા કાર્યક્રમ
utthan Mar 05, 2018
હક્કપત્રકમાં ફેરફારની નોંધ
utthan Jun 06, 2018
વિશ્વ વસ્તી દિન – 11 જુલાઈ
utthan Apr 30, 2018
સ્પેશિયલ બિઝનેસ કેસોમાં જીએસટી ઇન્વોઇસિંગ
utthan May 08, 2018
ઉર્જાનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
utthan Apr 16, 2018
ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને પાણી
utthan Apr 30, 2018
વર્લ્ડ પાર્કિન્સન્સ ડે
utthan May 04, 2018
ખરજવું થવાનાં કારણો અને સાદી સારવાર
utthan Mar 31, 2018
સજીવ ખેતી માં અળસિયા ના ખાતરની અગત્યતા
Mayur Raj Jun 06, 2018
વિશ્વ ભૂગોળ
utthan May 21, 2018
નિદર્શન યોજ્ના જનડા ગામ
utthan May 05, 2018
સચિવશ્રી (જળ સંપત્તિ)
utthan Nov 19, 2017
ઉત્તર ગુજરાતની જમીનની લાક્ષણીક્તાઓ
utthan Sep 05, 2017
રેલ બેઝીન
utthan Nov 04, 2017
કૃષિ યાંત્રિકીકરણ, આધુનિક સાધનો અને તેની સારસંભાળ
Mayur Raj Jun 12, 2018
જાહેર તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ.
utthan Oct 10, 2017
ચેક ડેમ પત્રક - ૧
utthan Sep 23, 2017
સામાન્ય ફરજ કારકુન
utthan Nov 20, 2017
Back to top