વહેંચો
1 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના (PMKSY)
પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના (PMKSY) વિશેની માહિતી આપવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / કૃષિ વિષયક સરકારી યોજના
Back to top