વહેંચો
2 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાનની માર્ગદર્શિકા PMGDISHA
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / ડિજિટલ સાક્ષરતા
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાનની માર્ગદર્શિકા PMGDISHA
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા
Back to top