વહેંચો

શિક્ષણ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

670 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
શિક્ષણ ખાતા વિષે
ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ ખાતા વિષે ની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / સંશોધન અને તાલીમ / ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ
શૈક્ષણિક સંશોધન
આ વિભાગમાં શૈક્ષણિક સંશોધન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / સંશોધન અને તાલીમ / ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ
સૌના માટે શિક્ષણ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અને પહેલ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
મૂળભુત માનવ અધિકાર તરીકે શિક્ષણ
મૂળભુત માનવ અધિકાર તરીકે શિક્ષણ જેમાં સર્વ શિક્ષા , ધ્યેય વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / શિક્ષણ નીતિ / શિક્ષણનો અધિકાર
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનો
આ વિભાગમાં જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનો વિશે ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
પર્યાવરણીય શિક્ષણ
પર્યાવરણીય શિક્ષણ વિષે માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ
તમામ શાળાઓમાં ધો. ૮ સુધી ગુજરાતી વિષય ફરજિયાત કરાશે
ગાંધીનગરમાં શિક્ષણની ચિંતન શિબિરમાં CMનો સંકેત
માં સ્થિત થયેલ છે સમાચાર
તમામ શાળાઓમાં ધો. ૮ સુધી ગુજરાતી વિષય ફરજિયાત કરાશે
ગાંધીનગરમાં શિક્ષણની ચિંતન શિબિરમાં CMનો સંકેત
માં સ્થિત થયેલ છે સમાચાર
Back to top